Informarea pacientului privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Acestă platformă este destinată utilizării exclusive de către profesioniștii din domeniul sănătății

Informarea persoanei vizate cu privire la PROTOCOLUL privind colaborarea între medicii de familie, Direcția de sănătate Publică Mureș și Serviciul de Ambulanță Mureș în vederea creșterii accesului pacienților SARS-CoV-2 pozitivi la servicii medicale de evaluare și testare PCR în județul Mureș

Părțile semnatare ale prezentului protocol sunt operatori asociați în sensul art. 26. din Regulamentul 679/2016, cu următoarele date de identificare și de contact:

 • Direcția de sănătate Publică Mureș, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Gheorghe Marinescu, Nr.50, (clădirea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş – etaj 1), Call Center: 021.414.44.65 (in intervalul orar 8-20); Serviciul de permanență – telefon: 0265 261152, e-mail: secretariat@aspms.ro, medicfamilie@aspms.ro.
 • Serviciul de Ambulanță Mureș, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Secuilor Martiri, Nr: 16, Tel/Fax : 0265 210878.
 • Asociația Medicilor de Familie Mureș, cu sediul în Tg. Mureş, Str. Victor Babes nr 7, E-mail: admin@amfms.ro.

SCOPURILE GENERALE ALE PRELUCRĂRII

 • Îmbunătățirea accesului pacienților SARS-CoV-2 pozitivi la servicii medicale de evaluare și testare PCR în județul Mureș.
 • Organizarea unui circuit funcțional rapid pentru identificarea pacienților cu simptome ușoare care necesită evaluare programabilă în spital.
 • Transportul pacienților cu simptome ușoare la unitățile sanitare din județul Mureș care pot asigura servicii de evaluare medicală.
 • Identificarea pacienților simptomatici care au un test antigenic rapid pozitiv și care se încadrează în definiția de caz stabilită prin Metodologia INSP și care necesită confirmare PCR programabilă, în vederea managementului medical ulterior.

SCOPURILE SPECIFICE ALE PRELUCRĂRII

 1. MEDICI DE FAMILIE
 • Identificarea și prioritizarea pacienților care au nevoie de evaluare în spital, conform codurilor stabilite în prezentul protocol.
 • Monitorizarea pacienților COD VERDE, iar, dacă evoluția pacientului nu este favorabilă reclasificarea acestora în cod galben sau cod roșu.
 • Apelarea de urgență a Serviciului 112 (de către pacient, aparținător sau medicul de familie, după caz), pentru pacienții clasificați COD ROȘU.
 • Transmiterea către DSP Mureș a solicitării de evaluare, online, individual, pentru fiecare pacient clasificat COD GALBEN, accesând link-ul pus la dispoziție în acest sens de către DSP Mureș.
 • Identificarea și selectarea pacienților cu test antigenic rapid pozitiv și simptome înalt sugestive pentru diagnosticul infecției cu SARS-CoV2, dar care au nevoie de confirmare PCR programabilă și transport.
 • Transmiterea către DSP Mureș a solicitării online, individual, pentru fiecare pacient care are nevoie de testare PCR, accesând link-ul pus la dispoziție în acest sens de către DSP Mureș.

2. DSP MUREȘ

 • Transmiterea solicitării către spitalele din județul Mureș pentru organizarea evaluărilor, stabilirea programărilor și agrearea, în colaborare cu conducerea spitalelor, a datei, orei și locației unde se vor desfășura evaluările.
 • Centralizarea solicitărilor transmise online de către medicii de familie.
 • Transmiterea, zilnic, către SAJ Mureș, a listei pacienților clasificați COD GALBEN, în funcție de numărul de cazuri care pot fi evaluate zilnic de către spitalele din Județ.
 • Centralizarea și transmiterea, zilnic, către SAJ Mureș, a listei pacienților care necesită recoltare de probe PCR, în funcție de numărul maxim de testări posibil de realizat, comunicat în prealabil de către SAJ.

 3. SAJ MUREȘ

 • Organizarea transportului pacienților clasificați COD GALBEN către punctele de evaluare din cadrul spitalelor, la data, ora și locația menționate de către DSP Mureș.
 • Organizarea recoltării probelor PCR, la data și locațiile menționate de către DSP Mureș.

TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Datele cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor protocolului sus amintit în baza Regulamentului 679/2016, art. 6, alin. 1, lit.:

 1. b) – executarea unui contract la care persoana vizată este parte
 2. c) – obligație legală a operatorului
 3. d) – interesul vital al persoanei vizate sau al altei persoane fizice
 4. e) – pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Prin intermediul formularului online pus la dispoziție de DSP Mureș, medicii de familie colectează și transmit către DSP Mureș următoarele date cu caracter personal:

 • Numele medicului de familie solicitant
 • Numărul de telefon și e-mailul medicului de familie
 • Numele pacientului
 • Telefon pacient
 • CNP pacient
 • Adresa pacientului (localitatea, strada, numărul, apartament etc.)
 • Simptomatologie
 • Data intrare în izolare și data ieșire din izolare
 • Rezultat test antigenic rapid
 • Data test antigenic rapid

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari.

Datele cu caracter personal prelucrate în baza protocolului sus amintit sunt comunicate între medicii de familie, DSP Mureș, SAJ Mureș și spitale și nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale.

PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 • Medicii de familie stochează datele cu caracter personal în baza legislației în vigoare care reglementează relația pacient – medic de familie.
 • DSP Mureș stochează datele cu caracter personal prelucrate în baza protocolului sus amintit timp de maxim 24 de luni de la primirea acestora de la medicii de familie.
 • SAJ Mureș stochează datele cu caracter personal prelucrate în baza protocolului sus amintit timp de maxim 24 de luni de la primirea acestora de la DSP Mureș.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată își poate exercita următoarele drepturi cu privire la și în raport cu fiecare dintre operatorii asociați din protocolul sus amintit, folosind datele de contact ale fiecărui operator furnizate în preambulul prezentei note de informare:

 • Dreptul de acces
 • Dreptul la rectificarea datelor personale
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de opoziție
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele personale prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor protocolului sus amintit provin de la medicii de familie la care sunt înscrise persoanele vizate.

PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI

Datele personale colectate pentru atingerea scopurilor protocolului sus amintit nu sunt prelucrate printr-un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI

Operatorii nu prelucrează datele personale în alte scopuri decât cele declarate în protocolul sus amintit. Prelucrarea datelor în scopuri statistice sau de arhivare în interes public se va face după anonimizarea acestora.

DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost prelucrate de operatori în conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, vă puteți adresa cu o plângere la ANSPDCP: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212.

Versiune valabilă din data de: 02.11.2020